Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 5

 1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/1000

4. Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

ա)16 բ)10000

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1=&7-1/2 , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(&a-b) &=արմատ

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8=a$-19/24 բ) (a-5/8)0,4 *a0,25=1 $=աստիճան

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((7+)-1/2)1/8=-&7/16 , բ) ((3+)1/2)-1/2=-&3/4 &=արմատ

10.Քանի աստիճան է:

ա) 30=n/6 բ) 300=5n/3

11. Քանի ռադիան է:

ա) 3π/5ռադ=108 , բ) -7π/12 ռադ=105

12.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները=n/3, n/3, n/3

բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները=n/2, n/4, n/4

13.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4)=&2/2 &=արմատ

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4=1+2&2/2

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π=1+sin180

14.Որ քառորդում է α-ն, եթե

ա) α =87=1ք․ բ) α=37π/6=1ք․

15. Գտնել sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե α=11π/4

sina=&2/2

cosa=&2/2

tga=1

ctga=1

16.Պարզեցնել արտահայտությունը:

ա)( sin3 α — sin5 α ) : (cos3 α – cos5 α)

բ)( tg α* ctg α – sin2 α): ctg α

17.Գտնել

ա) √(b+5)(6-b) արտահայտության արժեքը, եթե

√b+5 +√6-b =5

բ) √7-a +√3-a արտահայտության արժեքը, եթե

√7-a -√3-a=2

18. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

բեռնառտար=xկմ/ժ

մարդատար=x+5կմ/ժ

75/x+5 – 45/x = 1/2

150x-90x-450=x$2+5x

x$2-55x+450=0

D=3025-1800=1225

x1=10 (ոչ հավանական) կամ (չի համապատասխանում)

x2=45

բեռնատարի արագությունը հավասար է 45կմ/ժ

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք

 1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/1000

4. Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

ա)16 բ)10000

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1=&7-1/2 , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(&a-b) &=արմատ

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8=a$-19/24 բ) (a-5/8)0,4 *a0,25=1 $=աստիճան

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((7+)-1/2)1/8=-&7/16 , բ) ((3+)1/2)-1/2=-&3/4 &=արմատ

10.Քանի աստիճան է:

ա) 30=n/6 բ) 300=5n/3

11. Քանի ռադիան է:

ա) 3π/5ռադ=108 , բ) -7π/12 ռադ=105

12.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները=n/3, n/3, n/3

բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները=n/2, n/4, n/4

13.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4)=&2/2 &=արմատ

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4=1+2&2/2

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π=1+sin180

14.Որ քառորդում է α-ն, եթե

ա) α =87=1ք․ բ) α=37π/6=1ք․

15. Գտնել sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե α=11π/4

sina=&2/2

cosa=&2/2

tga=1

ctga=1

16.Պարզեցնել արտահայտությունը:

ա)( sin3 α — sin5 α ) : (cos3 α – cos5 α)

բ)( tg α* ctg α – sin2 α): ctg α

17.Գտնել

ա) √(b+5)(6-b) արտահայտության արժեքը, եթե

√b+5 +√6-b =5

բ) √7-a +√3-a արտահայտության արժեքը, եթե

√7-a -√3-a=2

18. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

բեռնառտար=xկմ/ժ

մարդատար=x+5կմ/ժ

75/x+5 – 45/x = 1/2

150x-90x-450=x$2+5x

x$2-55x+450=0

D=3025-1800=1225

x1=10 (ոչ հավանական) կամ (չի համապատասխանում)

x2=45

բեռնատարի արագությունը հավասար է 45կմ/ժ

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք

I.Տրված են 18 և 27 թվերը

1. Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:

1.9

2. -19

3. -9

4. 19

2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1. 3

2. 5

3. -1

4. 1

3. Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 3

2. 54

3.9

4. 1

4. Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

1. 54

2. 108

3. 9

4. 486

5. Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:

1. 1

2. 56

3. 2

4. 116

6. Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:

1. 7

2. 4

3. 5

4. 6

7. Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:

1. 80

2. 78

3. 98

4. 88

8. Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:

1. 4

2. 3

3. 2

4. 1

9. Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:

1. 81

2. 71

3. 73

4. 72

10. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:

1. կմեծանա 3-ով

2. կփոքրանա 3-ով

3. կփոքրանա 5-ով

4. կմեծանա 5-ով

11. Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 14

2. 12

3. 64

4. 8

12. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:

1. 77

2. 81

3. 80

4. 90

13. Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:

1. 28784

2. 19679

3. 25018

4. 40452

14. Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:

1. 30

2. 24

3. 20

4. 64

15. Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:

1. 150

2. 200

3. 215

4. 300

16. Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 39

2. 13

3. 3

4. 1

17. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:

1. 6

2. 4

3. 1

4. 5

18. Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:

1. 5

2. 6

3. 7

4. 8

19. Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:

1. 156 և 420

2. 102 և 133

3. 17 և 153

4. 24 և 235:

II. Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

20. Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին: Պատ.՝ սխալ

21. Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է: Պատ.՝ ճիշտ

22. Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: Պատ.՝ճիշտ

23. Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: Պատ.՝ճիշտ

24. Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի: Պատ՝ ճիշտ

25. Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: Պատ.՝ ճիշտ

Без рубрики·Բնագիտություն

Նուբարաշեն ախբահանության խնդրը

Ախբահանության խնդիրը առաջին հիմնախնդիրներից է հայաստանի համար որը պետ է լուծվի անխտիր։ Սանիտեկի կարգավորող բաղադրիչներիչ մեկը ժողովուրդն է։ Ժողովոիրդ պետք է արաջինը ուզենա և ցանկություն հայտնի սանիտեկի կարգավորման համար։ Եթե ամեն մեկը կարողանա աղբը նետի աղբամամը։ Իսկ ինչ կարելի է անել որպիսի աղբը օգտագործվի օգտակար բաների համար։ Սա հարց է ուրը պետք է լուծվի անխտիր։ Իմ կարծիքով աղբը պետք է արջնահերթ դասակարգել։Այսինքն միանման աղբը պետք է հավաքվի նույն տեղում։ Իսկ հետո մշակվի։

Բնագիտություն

Գործնական

Առաջադրանք՝ Գտնել դասագրքի 98 – 100 էջերում տրված հետևյալ տերմինների նշանակությունը և գրառել այն բլոգներում յուրաքանչյուր տերմինի դիմաց:

 1. Հյուսվածք
 2. Գոյացնող հյուսվածք
 3. Հիմնական հյուսվածք
 4. Ծածկող հյուսվածք
 5. Փոխադրող հյուսվածք
 6. Մեխանիկական հյուսվածք
 7. Էպիթելային հյուսվածք
 8. Շարակցական հյուսվածք
 9. Մկանային հյուսվածք
 10. Նյարդային հյուսվածք

 

Միանման բջջիջների խումբը կուչվում է հյուսվածք։

Այն հյուսվածքը որի բջիջները ամբողջ կյանքի ընթացքում բաժանվում են կոչվում են գոյացնող։

Այն հյուսվածքները որոնք օրգանիզմում կատարում են նյութերի սինթեզ և պահեստավորում կոչվում են հիմնական

Այն հյուսվածքը որը պատում է բույսի բոլոր օրգաները պաշտպանելով չորացումից,գերտաքացումից և մեխանիկական վնասվածքներից կոչվում է ծածկող։

Այն հյուսվածքը որը իրականացնում է նյութերի վերնթաց և վարընթաց հոսք կոչվում է փոխադրող։

Այն հյուսվածքը որը բույսին տալիս է ամրություն և ճկնություն կոչվում է մեխանիկական։

Այն հյուսվածքը որը կատարում է ծածկող հյուսվածքի դեր կոչվում է էպիթելային։

Շարակցական հյուսվածքը կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր։

Նյարդային հյուսվածքը ձևավորում է կենդանիների նյարդային համակարգը։

Без рубрики

Հայոց լեզու

1.Գրել տրված բառերին համարժեք հարադրական կազմություները

Խուսափել֊խույս տալ

Սկսվել֊սկիզբ առնել

Գունատվել֊գույնը գցել

Ապաստանել֊ապաստան տալ

Լուսավորել֊լույս տալ

Խախալ֊խախ անել

Կատակել֊կատակ անել

Զրուցել֊զրույց անել

Հրամայել֊ հրաման տալ

Խելագարվել֊խելքը գցել

Շրջվել֊շուռ եկԱվ

Երդվել֊երդում տալ

2.Կազմել բարդ բառեր տրված արմատները գործածելով և որպես առաջին բաղադրիչ և որպես վերջին բաղադրիչ։

Օրինակ՝ զրույց֊ զրուղցակից,հարցազրույց

Գույն֊գունազարդ,վարդագույն

Վեճ֊բանավեճ,վիճահարույց

Գունդ֊ կիսագունդ,գնդաձև

Հույզ֊հուզառատ,սրտահույզ

Տուն֊տնամերձ,կիսատուն

Բույս֊բուսակեր,դեղաբույս

Սեր֊սիրավառ,ծնողասեր

Գլուխ,,֊գլխահատ,հաստագլուխ

Ձայն֊ձայնադարան,բարձրաձայն

Ծաղիկ֊արևածաղիկ,ծաղկանկաև

3.ձիգ

Սալ

Ջուր

Լույս

 

Հայոց պատմություն

ԹՈՒՐՔ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ 16-17-րդ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

16-րդ դարում Հայկական բարձրավանդակի նկատմամբ տիրապետություն հաստատելու համար միմյանց դեմ պատերազմներ սկսեցին Օսմանյան Թուրքիան և Սեֆյան Պարսկաստանը: Продолжить чтение «ԹՈՒՐՔ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ 16-17-րդ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ»